Type to search

มุมสุขภาพ

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Share

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น.นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาโพธิ์พิมาน วัดโพธิ์แก้วนพคุณ จังหวัดสิงห์บุรี โดย นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับนายแพทย์ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ มูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาโพธิ์พิมาน วัดโพธิ์แก้วนพคุณ อำเภอเมืองสิงห์บุรีและในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภออินทร์บุรี

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และเพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านมได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดสาเหตุการเสียชีวิตสตรีจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2566 จังหวัดสิงห์บุรีมีสตรีไทยกลุ่มอายุ 30-70 ปี ในเขตรับผิดชอบ 52,045 คน ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจำนวน 34,877 คน คิดเป็นร้อยละ 67.01 ของจังหวัดสิงห์บุรี

สมควร ชัยบุรินทร์ /รายงาน

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *