Type to search

ศาสนา

จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Share

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2562

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

โดยมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดสุวรรณราชหงษ์ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน 100 คนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันบรมราชสมภพ วันชาติ และวันดินโลก เป็นวาระสำคัญที่ประชาชนชาวไทยจะได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกศาสนาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปฏิบัติศาสนกิจ นำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันและร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ขอให้ชาวไทยสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลกันธำรงรักษาชาติให้มั่นคง