Type to search

ข่าวทั่วทิศ

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีเปิดโครงการอุทยานการเรียนรู้โคกหนองนา บ้านลูกพ่อ ร.9

Share

เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ครู นักเรียนและประชาชนร่วมพิธี ณ อุทยานการเรียนรู้โคกหนองนา โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

นางวีดารัตน์ พานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)กล่าวว่าอุทยานการเรียนรู้โคกหนองนา บ้านลูกพ่อ ร.9 แห่งนี้ มีพื้นที่อยู่หมู่ที่ 5 ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง มีพื้นที่จำนวน 7 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคโดยคุณจรัส แตงน้อย ให้กับโรงเรียนวัดลิ้นทองและ ทางโรงเรียนวัดลิ้นทองฯ ได้เคยทำกิจกรรมการเกษตร แต่ประสบปัญหาด้านอุทกภัยเสียหายเมื่อปี พ.ศ. 2525 นางวีดารัตน์ พานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลิ้นทองฯและคณะครูพร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยนายสมทรง พันธ์ไม้ ต้องการทำให้ที่นาผืนนี้ มีคุณอนันต์ต่อชุมชนให้มากที่สุด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตร จึงได้จัดทำโครงการกสิกรรมธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับชุมชน เด็กนักเรียน และเป็นจุด Check in ของจังหวัดอ่างทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมีวัตถุประสงค์ ปลูกผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารเคมี เพื่อส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน เพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน อุทยานการเรียนรู้แห่งนี้ ได้รับการออกแบบจากอาจารย์บุญล้อม เต้าแก้ว และได้รับความร่วมมือจาก นายวิบูลย์พงศ์ โตวิจิตร กำนันตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง อีกทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทั้ง 6 หมู่บ้าน พร้อมทั้งปราชญ์ชาวบ้านด้านกสิกรรมธรรมชาติ แห่งสวนล้วนศรีรินทร์ โดยแบ่งส่วนกันดำเนินการและรับผิดชอบในการดูแลอุทยานการเรียนรู้ โคกหนองนา บ้านลูกพ่อ ร.9 แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *