Type to search

การศึกษา

จังหวัดอ่างทอง จัดงานวันครู ครั้งที่ 66 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

Share

เมื่อวัน16 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล ” โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาและมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่างๆให้กับครูที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ,รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและพัฒนาจิตวิญญาณครู พิธีบูชาบูรพาจารย์ และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การเป็นตัวอย่างอันดีให้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ ภายใต้มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว  / วีรวรรณ ดัดเพชร

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *