Type to search

ข่าวภูมิภาค

จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี อดีต ผวจ.อ่างทอง

Share

เวลา 17.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบำเพ็ญกุศลศพ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และอดีตที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิศว ศศิสมิต อดีต ผวจ.อ่างทอง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง นางสาววิลาวรรณ  พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้บริหารสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางปิติมา  รักพานิชมณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รอง ผวจ.อ่างทอง นายประมวล  มุ่งมาตร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายวัชระพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์  นายก อบต.บ้านใหม่ นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง  นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญและหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งพี่น้องประชาชนที่เคารพนับถือเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดชัยมงคล อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ในการนี้นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางวิไลวรรณ  ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์  อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง โดยนายทินกร  บุญเงิน  พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีและนำอาหารเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าวต้ม ผัดไทย ชาชัก ชาเย็น กาแฟเย็น ให้บริการแก่ผู้มาร่วมพิธี โดยมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่ 18 – 24 มีนาคม 2564 และพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 25 มีนาคม 2564  ณ เมรุวัดชัยมงคล อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และอดีตที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีประวัติการรับราชการ โดยสังเขป ดังนี้

ปี 2541 ปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ปี 2542 นายอำเภอโนนแดง จ.บุรีรัมย์, นายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ปี 2550 รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง, ผู้อำนวยการส่วนบัตรประจำตัวประชาชน

ปี 2551 นายอำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี, ปลัดจังหวัดนนทบุรี, ปลัดจังหวัดอุทัยธานี,

ปี 2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ปี 2557 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปี 2558 ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ปี 2561 เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ภาพ/ข่าว-สาทร คชวงษ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *