Type to search

ข่าวทั่วทิศ

จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำไตรมาสที่ 1/2565

Share

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำไตรมาสที่ 1/2565 ณ วัดไผ่วง ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวินัย ขยันยิ่ง เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน จำนวน 100 รายการจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการ ของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ ที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 14 คลินิก เช่น คลินิกด้านพืช สัตว์ ประมง ดินและปุ๋ย และคลินิกอื่นๆ ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ได้จัด รถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด สูงสุดถึง 60% โดยมีสินค้า เช่น น้ำตาลทราย ไข่ไก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร เป็นต้น

ภาพข่าว / ธนกฤต ชมภูนุช

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *