Type to search

ข่าวท้องถิ่น

จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 2/2567 ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ

Share

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดต้นทอง ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 ซึ่งส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอำเภอ ได้บูรณาการนำงานบริการในหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ

โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอวิเศษชัยชาญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอวิเศษชัยชาญ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง – มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท- มอบชุดลูกเสือและเนตรนารีให้กับนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 20 ราย – มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ราย-มอบแว่นสายตายาวให้กับผูัสูงอายุ จำนวน 138 ราย 2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 10 ครอบครัวๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดอ่างทอง จำนวน 20 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง มอบพันธุ์ปลาให้ผู้นำชุมชนไปปล่อยลงในแหล่งน้ำในพื้นที่ 5. กิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

นายสาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending & Hot