Type to search

ข่าวในพระราชสำนัก

จังหวัดอ่างทอง ประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะกรรมการฯ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

Share

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอ่างทอง ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” กับ ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ พ.อ.ดุสิต ประพฤติดีพร้อม รอง ผบ.มทบ.13  จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง และตำรวจทางหลวง 6 กก.1 ประชุมรับฟังการรายงานความก้าวหน้าในการ เตรียมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบจำนวน 24 หน่วยงาน ได้รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อท่านประธานในการประชุมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)

สาทร คชวงษ์ /รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *