Type to search

ข่าวภูมิภาค

จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทย และองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Share

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ESCAP HALL ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทย และองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมการนำเสนอผลสำเร็จของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในการประชุมฯ ยังได้มีการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยเพื่อประกอบการประชุมดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  โดยเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดอ่างทอง และคณะทำงานตามวาระการพัฒนาใน 5 มิติการพัฒนาในระดับจังหวัดพร้อมทั้งข้าราชการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ ประธานชมรม คริสเตียนจังหวัดอ่างทอง, ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทอง, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง, ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลประทานจังหวัดอ่างทอง, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง, แรงงานจังหวัดอ่างทอง, พานิชย์จังหวัดอ่างทอง,ยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง,ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง,อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง,นางชลทิพา ไตรพัฒน์ ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง, ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง, ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง,ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพข่าว / ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending & Hot