Type to search

ข่าวภูมิภาค

ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  นำผู้บริหารเข้าพบ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ที่ปรึกษา ฯ (พิเศษ)

Share

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. พ.ต.ท ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.สุนทรี ศรีสุวรรณ์ คณะกรรมการชมรมฯ สตช. คุณสุภาพร คำราง คณะกรรมการชมรมฯสตช. คุณพัศ  ลิมปะพันธุ์   คณะกรรมการ / ฝ่ายกิจกรามชมรมฯ คุณศิริรวี  ราศรี คณะกรรมการ /เลขานุการชมรมฯ คุณภูริพัฒน์ ภูมิวัฒนากิจ คณะกรรมการ / กิจกรรมชมรมฯ เข้าเยี่ยมเยียน และเรียนปรึกษา พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 22 ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์(พิเศษ) ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และคุณหญิงอรทัยสรการ ยงใจยุทธ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (พิเศษ) ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่บ้านพักย่านรามอิทรา เรื่องโครงสร้าง และแนวทางการบริหารของชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *