Type to search

เรื่องเล่า

ทอดน่อง ท่องดูของดีที่โพธิ์ทอง

Share

ผมเกิดที่บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๔ ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้เรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ที่โรงเรียนวัดเกาะ (โพธิ์ทองเพิ่มพิทยาภูมิ) และเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่โรงเรียนมัธยมผ่องพิทยา (วัดเกาะ) จากนั้นได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓ ปี โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร ๕ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้ไปเป็นครูที่วิทยาลัยครูเทพสตรี จังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ จังหวัดพิษณุโลก และเกษียณอายุราชการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน กรุงเทพมหานคร ผมกลับบ้านเกิดเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้อง ทำบุญให้พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ น้องและญาติทุกปี ที่บ่อยมากในช่วงนี้คือไปงานศพญาติ มิตร ล่าสุดได้ไปงานศพเพื่อนร่วมรุ่นชั้นประถมศึกษาเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงถือโอกาสไปแวะดูตลาดโพธิ์ทองเก่าที่ผมเคยไปซื้อของเป็นประจำในช่วงที่เป็นเด็ก พบว่ามีห้องแถวเรือนไม้สองชั้นเก่า ร้านค้าเก่าที่น่าสนใจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ทองเก่า บ้านพักตำรวจเก่าที่ทรุดโทรม และเรือนไทยในสภาพดีหลายหลัง กับทั้งมีเขื่อนกันตลิ่งพังริมแม่น้ำน้อยด้วย ได้ถ่ายภาพไว้หลายภาพ จึงนำไปโพสต์ทางไลน์และเฟซบุ๊ค พบว่ามีคนสนใจเข้าไปดูและอ่านเป็นจำนวนมากพอสมควร โดยเฉพาะลูกหลานชาวโพธิ์ทองทั้งที่ยังอยู่ในอำเภอโพธิ์ทอง และไปทำงานต่างจังหวัด ทำให้เกิดความรู้สึกรักบ้านเกิดมากขึ้น

แต่ยังมีชาวอำเภอโพธิ์ทองอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้ไลน์และเฟซบุ๊ค ผมจึงนำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้ในชื่อว่า “ทอดน่องท่องดูของดีที่โพธิ์ทอง” เพื่อแจกจ่ายแก่ ญาติ มิตร ชาวอำเภอโพธิ์ทอง ห้องสมุดโรงเรียนต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากผมคิดว่าน่าจะอนุรักษ์ สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ทองเก่า และตลาดเก่าแห่งนี้ไว้ โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, จังหวัดอ่างทอง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง, วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง, สภาวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง. อำเภอโพธิ์ทอง. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง. สภาวัฒนธรรมอำเภอโพธิ์ทอง, สภาวัฒนธรรมตำบลอ่างแก้ว, หน่วยงานภาคเอกชนในอำเภอโพธิ์ทอง เช่น ธนาคาร สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ. ประชาชนในอำเภอโพธิ์ทอง ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ตลาดโพธิ์ทองเก่า ห้องแถวเรือนไทยสองชั้น สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ทองเก่า และเรือนไทยโบราณเหล่านี้ไว้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้” อาทิ สร้างที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทองจำลอง ขึ้น ณ ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทองเดิม บูรณะสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ทองเก่า บ้านพักตำรวจเก่า ให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด อาจจะทำเป็น “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโพธิ์ทอง” บูรณะตลาดสดเก่า ห้องแถวเรือนไม้สองชั้นเก่า ร้านค้าเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ทั้งที่มีคนอยู่อาศัยและทิ้งร้างให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด คิดว่าคงจะเป็น “ของดีที่โพธิ์ทอง” สืบไปนานเท่านาน

ห้องแถวเรือนไม้สองชั้น และ ตลาดสด ที่มีสภาพทรุดโทรมลง
สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ทองหลังเก่าถูกทอดทิ้งร้าง (ภาพบน )ซึ่งมีลักษณะเหมือนสถานีตำรวจภูธรอำเภอสรรพยา
ภาพเก่า เรือจ้างข้ามฟากไปตลาดโพธิ์ทอง
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทองซึ่ง ดร.โรเบิร์ต ลามิเรอร์ เพนเดิลตัน ถ่ายภาพใว้เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๘๐

โดย… อาจารย์ หวน พินธุพันธ์