Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมมือ 9 เครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

Share

ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา +โดยร่วมกับเครือข่าย 9 เครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย เครือข่าย ภาคราชการและหน่วยงานภายการกำกับดูแลของรัฐ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายประชาสังคม เครือข่ายการศึกษาและเด็กเยาวชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายเกษตร เครือข่ายชุมชน เครือข่ายธุรกิจเอกชนในการดำเนินขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สู่จังหวัดคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ โดยได้รับการเมินจากกระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

นอกจากนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของเครือข่ายต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” จึงได้ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรม วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ระดับ COACH ในโครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม และมิติด้านสังคม

ในการนี้ นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัด ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และสร้างการรับรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” โดยมีนางนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เมื่อวันที่ ๒ -๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม RUS HOTEL &CONVENTION ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและการโรงแรม (อาคาร ๑๕ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา

นางจุรีพร ขันตี /วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ภาพข่าว

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *