Type to search

มุมสุขภาพ

นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เร่งผลักดันสิทธิให้คนพิการช่วงวิกฤติไวรัสโควิด -19

Share

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ที่ 12 พ.ค. 64 เวลา 13.30 นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช) นัดจัดประชุมด่วน Online เพื่อพิจารณาวาระสำคัญมาก คือ การช่วยให้คนพิการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในช่วงวิกฤติ โควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการรับวัคซีน การจัดโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลเฉพาะ การส่งต่อ การติดตาม จากฐานข้อมูลคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนเมษายน 2564

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ กล่าวว่า ซึ่งขณะนี้ข้อมูลเรื่องของคนพิการต่างๆและพบว่าคนพิการ ที่ได้รับการออกบัตร ประจำตัวคนพิการ มี จำนวน 2,095,573 คน (สองล้านเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็บสิบสามคน ) คิดเป็นร้อยละ 3.21 ของประชากรประเทศ คนพิการอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มี จำนวน 1,153,947 คน(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ด คน) คิดเป็น  ร้อยละ 55.14 ของ จำนวนคนพิการทั้งหมด ) คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน อายุระหว่าง 15-59 ปี มี จำนวน 857,253 คน (แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบสามคน) คิดเป็นร้อยละ 40.97 ของจำนวนคนพิการทั้งหมด  คนพิการที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไปและคนพิการถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากผู้อื่น และสามารถแพร่กระจายเชื้อ ไปสู่ ผู้อื่นได้ง่าย

เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนพิการที่ต้องพึ่งพาซึ่งกัน และจำเป็น ต้องมีผู้ดูแล และคนพิการมักอาศัย อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นครอบครัว สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย องค์การคนพิการทุกองค์การ คณะกรรมาธิการชุดต่างๆ และภาคีคนพิการ ต่างทำข้อเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี ดังนั้น นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) จึงเรียกประชุมด่วนเพื่อหารือ มาตรการ แนวทางและส่งตรงข้อมูลต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *