Type to search

การศึกษา

นายปรีดี ภูสีน้ำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการศึกษา ในพื้นที่เขตภาคกลาง ให้นโยบายและรับฟังปัญหา

Share

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดและนางเฉลียว เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการ สพป.อ่างทอง ให้เกียรติ ตรวจติดตาม โรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน

ที่ 2/2564 ณ หอประชุมปภาพจน์ โรงเรียนวัดลิ้นทอง ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นางเฉลียว  เอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง (แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง)นางสาวอารีย์  บุญเสริม  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางไพฑูรย์  จิตใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาววีดารัตน์ พานทอง ผอ.ร.ร.วัดลิ้นทอง พร้อมด้วยคณะครูและคณะกรรมการสถานการศึกษา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมให้การต้อนรับนายปรีดี  ภูสีน้ำ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามกำหนดการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ของกระทรวงศึกษาธิการ นายปรีดี  ภูสีน้ำ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการก่อนหน้านั้นได้ลงพื้นที่ จังหวัด ชัยนาท  สิงห์บุรี

ซึ่งในวันนี้ที่ 27  กันยายนได้ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน (ภาพรวม)  ในระดับพื้นที่ สถานศึกษา ของ สำนักงานศึกษาธิการอ่างทอง -ด้านการจัดการเรียนการสอน-การดูแลช่วยเหลือนักเรียน -การดูแลช่วยเหลือครู-การฉีดวัคซีน การดำเนินการ Sandbox Safety Zone School ศธจ. อ่างทอง – ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบาย/งาน-สภาพปัจจุบันปัญหา อุปสรรค และเมื่อเวลา 12.00 น. คณะของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงเรียนวัดลิ้นทอง  (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)  ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เวลา 13.00 น. คณะของผู้ตรวจราชการ ฯได้เดินทางกลับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *