Type to search

ข่าวภูมิภาค

นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

Share

# โครงการนิทรรศการผ้าไทยศิลปาชีพสัญจร เรื่มตั้งแต่วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตั้งแต่ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา

# สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เมื่อพุทธศักราช 2513 เพื่อพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม และทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบ้านแต่งกายด้วยผ้าไหมสวยงามมากรอรับเสด็จฯเมื่อทรงซักถามถึงการประกอบอาชีพ ทำให้ทรงทราบว่านอกจากทำนาทำไร่แล้ว ราษฎรยังปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไว้ใช้เองด้วยจึงมีพระราชดำริว่า การทอผ้าไหมน่าจะเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรนอกเหนือจากการทำนาและในปีพุทธศักราช 2519 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผ้าและงานหัตถกรรมของคนไทย ตลอดระยะเวลา 44 ปีที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงงานด้านศิลปาชีพ ทำให้งานหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยเป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากยิ่งขึ้น

# นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร เป็นนิทรรศการที่เผยแพร่เรื่องพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการทรงงานศิลปาชีพ นิทรรศการแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ รถนิทรรศการจะจัดแสดงเนื้อหาประวัติความเป็นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และจัดแสดงตัวอย่างผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาไทย ส่วนที่สองเป็นมุมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้ชมทั้งผู้ใหญ่ และเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการทอผ้า ปักผ้า สีธรรมชาติ ห้องสมุด และถ่ายรูปกับชุดโขน นิทรรศการจะเดินทางไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ จำนวน 44 แห่ง นิทรรศการผ้าศิลปาชีพสัญจร เป็นนิทรรศการที่เผยแพร่เรื่องพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการทรงงานศิลปาชีพ นิทรรศการแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ รถนิทรรศการจะจัดแสดงเนื้อหาประวัติความเป็นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และจัดแสดงตัวอย่างผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาไทย ส่วนที่สองเป็นมุมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้ชมได้เรียนรู้เรื่องการทอผ้า ปักผ้า สีธรรมชาติ ห้องสมุด และถ่ายรูปกับชุดโขน นิทรรศการจะเดินทางไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ จำนวน 44 แห่ง สามารถติดตามข่าวสารของรถนิทรรศการได้ที่ facebook: Craft Journey