Type to search

ข่าวท้องถิ่น

บริษัทประชารัฐรักอ่างทอง ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ

Share

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด โดยมีนายเรืองชัย ลิ้มบูรณพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2565  โดยมีนายชลอ พงษ์ชุบ ผู้อำนวยการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมด้วยนายสาทร คชวงษ์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ถือหุ้นในการจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง จำกัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน (ห้องสตรี ) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีวาระการประชุมดังนี้

( 1 ) ประธานแจ้ง เรื่องการร่วมประชุมในการปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับประเทศเมื่อวันที่ 7-8 ก.ค. 65 ที่ศูนย์ศึกษาและการพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ที่ผ่านมา

(2 ) การจัดจำหน่ายข้าวสารตามแผนดำเนินงาน ปี 65

(3 การส่งคืนเงินทุนสนับสนุนของบริษัท อ่างทอง โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัดพร้อมเงินปัน

(4 ) การผ่อนชำระหนี้ ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่างทองครัวสุขภาพ

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *