Type to search

ข่าวทั่วทิศ

“บ้านสวย เมืองสุข”

Share

ขอแสดงความยินดีกับ บ้านทุ่งซิ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข”

โครงการขยายผลการขับเคลื่อนกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2563 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

โดยมีนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562

โดยมีนายระแนง ยิ่งยวด ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งซิ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ในครั้งนี้

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต ประจำปี 2562 ณโรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

นายระแนง ยิ่งยวด ผญ. หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง