Type to search

ข่าวภูมิภาค

ปปส. ภาค 1 ลงพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน และนำสื่อลงพื้นที่สร้างการรับรู้การลดความรุนแรงของปัญหาจิตเวชจากยาเสพติด

Share

วันที่ 30 เมษายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอสามโก้  โดยมีนายวชิระ โชติรสเศรณี นายอำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน ลงพื้นที่สร้างการรับรู้การดำเนินงานการลดความรุนแรงของปัญหาจิตเวชจากยาเสพติด โดยมีนางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1  และนายชาตรี  จันแรง  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ  สำนักงาน ปปส. ภาค 1  พร้อมคณะผู้จัดและผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 100 คน

ตามที่รัฐบาล ได้ประกาศเจตนารมณ์ลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด  และปัญหาที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 1  ปี  เพื่อไม่ให้ส่งผล กระทบต่อการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันจะส่งผลให้ประเทศชาติ

ในการนี้ ปปส.ภาค1 ดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการลดความรุนแรงของปัญหาด้านจิตเวชจากยาเสพติด มีเป้าหมาย 30 จังหวัด 85 อำเภอ โดยพื้นที่ภาค 1 มีเป้าหมายการดำเนินงาน 2 จังหวัด 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง และอำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด โดยการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางจิตใจ ด้วยกลไกการขับเคลื่อน งานในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ ทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีให้มีประสิทธิภาพมาเพื่อนำไปสู่หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

จากนั้น ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ พบปะพุดคุยกับผู้ผ่านการบำบัดจิตเวชและยาเสพติด จำนวน 2 แห่ง ที่หายดีแล้ว และมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลา เผาถ่าน เปิดร้านอาหารตามสั่ง เพื่อประกอบอาชีพที่ยั่งยืน

ต่อมาเมื่อเวลา 15.00 น. ณ โรงแรมสุพร แกรนด์ โฮเต็ล อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้การดำเนินงานการลดความรุนแรงของปัญหาจิตเวชจากยาเสพติด ปปส. ภาค 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟู โดยมี นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ปปส. ภาค 1 พร้อมนายไพบูลย์ ศุภบุญ ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายวชิระ โชติรสเศรณี นายอำเภอสามโก้  พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัด/ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด พร้อมด้วย เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จาก 9 จังหวัด ในพื้นที่ ปปส.ภาค 1 (ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะวิทยากรเข้าร่วมโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2567

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *