Type to search

การเมือง

ผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ผู้ที่มีคะแนนนำสูงสุดทั้ง 43 แห่งอย่างไม่เป็นทางการ

Share

( 1 ) อำเภอเมืองอ่างทอง

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ ได้แก่ นายจำนงค์ มะลิอ่อง (หมายเลขเบอร์ 1)ได้คะแนนรวม 2,715 คะแนน

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว ได้แก่ นางศรีสุทธิ์ ศรีสุภาพ (หมายเลขเบอร์ 3)ได้คะแนนรวม 1,309 คะแนน

1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด ได้แก่ นายสมบุญ ฤทธิ์เอนก (หมายเลขเบอร์ 1)ได้คะแนนรวม 1,050 คะแนน

1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ได้แก่ นายสำราญ จันทร์ขจร (หมายเลขเบอร์ 2 )ได้คะแนนรวม 1,990 คะแนน

1.5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห ได้แก่ นายสัมพันธ์ ทองลิ่ม (หมายเลขเบอร์ 1 )ได้คะแนนรวม 1,425 คะแนน

1.6 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้แก่ นายศิวกร นิรันดร (หมายเลขเบอร์ 1 )ได้คะแนนรวม 1,216 คะแนน

1.7 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว ได้แก่ นายระวีพงศ์ วีระพงศ์ (หมายเลขเบอร์ 2 )ได้คะแนนรวม 757 คะแนน

1.8 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ได้แก่ นายไชยวัฒน์ พิทักษ์เขต (หมายเลขเบอร์ 1) ได้คะแนนรวม 1,291 คะแนน

( 2 ) อำเภอวิเศษชัยชาญ

2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง ได้แก่ นายชูพงษ์ พึ่งเนตร (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 1,380 คะแนน

2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ได้แก่ นายสุรกิจ ชัยกล้าหาญ (หมายเลขเบอร์ 2 ) ได้คะแนนรวม 1,848 คะแนน

2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น ได้แก่ นายอำนาจ บุญอำพล (หมายเลขเบอร์ 3 ) ได้คะแนนรวม 1,366 คะแนน

2.4 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ได้แก่ นายวิสูต จันทร (หมายเลขเบอร์ 3 ) ได้คะแนนรวม 1,493 คะแนน

2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ได้แก่ นายโกมล แพทอง (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 1,744  คะแนน

2.6 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ได้แก่ นายชูชาติ อินทร์ใย (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 1,189 คะแนน

2.7 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ได้แก่ นายธวัช ทองโอภาส (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 1,081 คะแนน

2.8 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ได้แก่ นายแสน จันทร์ทัสโต (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 1,488 คะแนน

2.9 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ได้แก่ นายวิชัย เวทการ (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 987 คะแนน

( 3 ) อำเภอโพธิ์ทอง

3.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้แก่ นายสมเกียรติ อินทร์ดำ (หมายเลขเบอร์ 1 )ได้คะแนนรวม 1,634  คะแนน

3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ได้แก่ นายกนกศักดิ์ สุนทรนันท์ (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 1,111 คะแนน

3.3 องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย ได้แก่ นางสาวประภา ชุนหคาน (หมายเลขเบอร์ 2 ) ได้คะแนนรวม 2,204 คะแนน

3.4 องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด ได้แก่ นายประเวศน์ เดชคง (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 1,270 คะแนน

3.5 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า ได้แก่ นางสาวสายชล สุขมนต์ (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 1,289 คะแนน

3.6 องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ ได้แก่ นายเสน่ห์ ดาวเรือง (หมายเลขเบอร์ 2 ) ได้คะแนนรวม 1,786 คะแนน

3.7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ ได้แก่ นางสาวทวาย มังกรแก้ว (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 1,098 คะแนน

3.8 องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ได้แก่ นายทรรศนะ ปานโสภณ (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 883 คะแนน

3.9 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว ได้แก่ นายสุขสรรค์ สวนมะม่วง (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 2,161 คะแนน

( 4 ) อำเภอป่าโมก

4.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ได้แก่ นายบัญชา ฉัตรแหลม (หมายเลขเบอร์ 2 ) ได้คะแนนรวม 803 คะแนน

4.2 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ได้แก่ นายจาริก ฤทธิ์กระจ่าง (หมายเลขเบอร์ 2 ) ได้คะแนนรวม 718 คะแนน

4.3 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้แก่ นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ (หมายเลขเบอร์ 2 ) ได้คะแนนรวม 1,067 คะแนน

4.4 องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช ได้แก่ นายศราวุธ เผ่าพยัฆ (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 1,605 คะแนน

4.5 องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ได้แก่ นายไพรัตน์ ทองหยอด (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม  1,345    คะแนน

4.6 องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ได้แก่ นางนงเยาว์ อ่ำตระกูล (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม  1,542 คะแนน

( 5 ) อำเภอไชโย

5.1 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ได้แก่ นายจิรทีปต์ ทวีสุข (หมายเลขเบอร์ 2 ) ได้คะแนนรวม 529 คะแนน

5.2 องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ได้แก่ นายสาโรจน์ ศรีหร่าย (หมายเลขเบอร์ 3 ) ได้คะแนนรวม 632 คะแนน

5.3 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ ได้แก่ นางพวงรัตน์ เข็มทอง (หมายเลขเบอร์ 2 ) ได้คะแนนรวม 1,052 คะแนน

( 6 ) อำเภอสามโก้

6.1 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ ได้แก่ นายชลอ จันทร์เศรษฐี (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 1,961 คะแนน

6.2 องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม ได้แก่ นายเสนอ บุญเมือง (หมายเลขเบอร์ 2 ) ได้คะแนนรวม 1,326 คะแนน

 ( 7 ) อำเภอแสวงหา

7.1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้แก่ นายสุเมธี บุญเชิด (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 956 คะแนน

7.2 องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ได้แก่ นายกิตติ์ บุญประสพ (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 3,337 คะแนน

7.3 องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง ได้แก่ นายธวัช พึ่งเจียก (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 960 คะแนน

7.4 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน ได้แก่ นาวาเอก คเน รักขำ (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 858 คะแนน

7.5 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ได้แก่ นายพิทักษ์ บัวบาน (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 2,719 คะแนน

7.6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้แก่ นายวินัย บุญศรี (หมายเลขเบอร์ 1 ) ได้คะแนนรวม 1,498 คะแนน

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *