Type to search

การเมือง

ผลออกเสียงลงคะแนนใหม่ 2 นายก อบต.อ่างทอง คะแนนทิ้งห่างชัดเจน

Share

หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่ง 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้ง ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และให้มีการเลือกตั้งใหม่แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 9 มกราคม พ.ศ. 2565  นี้

หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ และให้มีการเลือกตั้งใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่เพราะเหตุตามมาตรา 105 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 38 จังหวัด 120 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดสตูล จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร จังหวัดเลย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำปาง จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ในส่วนของจังหวัดอ่างทองนั้นเขตเมืองอ่างทองได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ โดยให้มีการออกเลียงลงคะแนนใหม่คือให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายก อบต.พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 8 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง เพียงหน่วยเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่มีปัญหา ส่วนอำเภอโพธิ์ทองได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด กกต.ประกาศให้มีการออกเสียงใหม่เฉพาะนายก อบต. มี 2 หน่วยดังนี้คือ เขตเลือกตั้งที่ 5  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ณ ลานดินกลางหมู่บ้าน และเขตเลือกตั้งที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคำหยาด  อำเภอโพธิ์ทอง ส่วนองค์การ บริหารส่่วนตำบลระกำ เลือกตั้งใหม่เลือกเฉพาะสมาชิกสภาฯ  เขตเลือกตั้งที่ 7 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บริเวณศาลาเอนกประสงค์ SMLตำบลบางระกำ  อำเภอโพธิ์ทอง , องค์การบริหารส่วนตำบางพลับ เลือกตั้งใหม่เลือกเฉพาะสมาชิกสภาฯ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้วัดบุญเกิด ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง ส่วนที่อำเภอวิเศษชัยชาญ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่เฉพาะสมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 5  ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เมื่อเวลา 08.00  น. วันที่ 9  มกราคม พ.ศ. 2565  นางสาว เมลดา วัชรโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง มอบหมาย นายณภัทร์สพล ชัยภัคพรคุณ รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง  นางสาววราภรณ์ พุ่มสวัสดิ์ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าจัดการเลือกตั้ง พร้อมด้วยพนักงานร่วมตรวจเยี่ยมในการนี้ นายสาทร คชวงษ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ เอกราชนิวส์สื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์แต่ละหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และออกเสียงลงคะแนนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่ตามประกาศของ กกต.

ผลการนับคะแนนออกเสียงใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 8  คะแนนอย่างไม่เป็นทางการของนายก อบต.ดังนี้

ลำดับที่ 1 นายจำนงค์ มะลิอ่อง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 2,666 คะแนน (สองพันหกร้อยหกสิบหก )

ลำดับที่ 2 นายทวีศักดิ์ กันสถิตย์ หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 1,428 คะแนน (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปด )

 ลำดับที่ 3 นายสมชาย สุเมฆะกุล หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนน 731 คะแนน (เจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด )

ผลการนับคะแนนออกเสียงใหม่ของสมาชิกสภาฯขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ ณหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 8 ตำบลบ้านอิฐ อย่างไม่เป็นทางการผู้ได้คะแนนสูงสุดดังนี้ 

ลำดับที่ 1 นายเชาวลิต ชำนาญกิจ หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 1 ได้คะแนน 171 คะแนน (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ด)

ผลการนับคะแนนออกเสียงใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่  5  และเขตเลือกตั้งที่ 7 คะแนนอย่างไม่เป็นทางการของนายก อบต.ดังนี้

ลำดับที่ 1 นายประเวศน์ เดชคง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 1,257 คะแนน (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ด )

ลำดับที่ 2 นายประสาน เหลืองอ่อน หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 817 คะแนน (แปดร้อยสิบเจ็ด )

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ของสมาชิกสภาฯขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 7 ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง อย่างไม่เป็นทางการผู้ได้คะแนนสูงสุดดังนี้ 

ลำดับที่ 1 นายญาณกร พงษ์ช้าง หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 59 คะแนน (ห้าสิบเก้า)

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ของสมาชิกสภาฯขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น ณ หน่วยเลือกตั้งที่  เขตเลือกตั้งที่ 5 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ อย่างไม่เป็นทางการผู้ได้คะแนนสูงสุดที่เท่ากันจะต้องมีการจับสลากในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้นต่อไป

ลำดับที่ 1นางสาวนันทวรรณ ภู่เอี่ยม หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน105 คะแนน (หนึ่งร้อยห้า)

ลำดับที่ 2 นายมานพ นาคแก้ว หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนน 105 คะแนน (หนึ่งร้อยห้า)

ลำดับที่ 3 นายฤทธิรงค์ พานรอด หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 97 คะแนน (เก้าสิบเจ็ด )

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ของสมาชิกสภาฯขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  เขตเลือกตั้งที่ 7 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง อย่างไม่เป็นทางการผู้ได้คะแนนสูงสุดดังนี้ 

ลำดับที่ 1 นายสมชาย พึ่งเนตร หมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 266 คะแนน (สองร้อยหกสิบหก)

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *