Type to search

การศึกษา

ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ นำเทคโนโลยีสู่ชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Share

 เมื่อวันที่ 11 – 12  ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้บางเจ้าฉ่า อินโนเวชั่น ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองโดย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการปฏิบัติการ ร่วมสร้างความรู้ในด้านเทคโนโลยี การใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อมาใช้ในการเกษตร และในชีวิตประจำวัน ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนตำบลบางเจ้าฉ่าและใกล้เคียง โครงการ เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ  ด้วยการใช้สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ ในการควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยี การเกษตรและอุปกรณ์ใช้ชีวิตประจำวัน มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน

เด็กนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมโครงการฯ