Type to search

การเมือง

ผู้ว่าฯอ่างทองเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทองครั้งแรก หลังกกต.รับรองผลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.64

Share

เมื่อเวลา 13.30 น วันที่ 28 เมษายน 2564 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมีนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทองและข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง( AKAP)อำเภอเมืองอ่างทอง มีสมาชิกสภาฯที่ได้รับการเลือกตั้งและรับรองผลอย่างเป็นทางการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทั้ง 18 คน ดังนี้นายสมชาย รัตน์ประสาทพร # พันเอกมานิตย์ วิมานรัตน์ # นายชวาการ เขียวฉะอ้อน # นายอนุสิทธิ์ ก้องเกียรติกุล # นายพิสิษฐ อิทธิศักดิ์พงศา # นายศิวพล สุภาวิมล # นายสุภศักดิ์ พิภพไชยาสิทธิ์ # นายประดิษฐ พงษ์ไพบูลย์ # นายเรวัฒน์ จั่นบรรจง # นายสมบูรณ์ สุภาวิมล # นายอิทธิพล พัฒนจันทร์ # นายกิตติวุฒ น้าเจริญ# นายรณชัย วงษ์ภู่งาม # ร.ต.อ.สมหมาย ฉิมพาลี # ร.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ ทองทับ # นางลัดดา จำนงเวช # นายสุทัศน์ แสงโพธิ์ทอง # นายประดับ เอี่ยมประชา

วาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทองในครั้งนี้ โดยให้มีการเสนอชื่อโดยสมาชิกสภาฯ เพื่อการเลือกตั้งประธานสภา ฯ 1 คน รองประธานสภาฯ 1 คนเลขานุการสภาฯ 1 คน และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวน 3 คน ดังต่อไปนี้ นายสมชาย รัตน์ประสาทพร ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาทศบาลเมืองอ่างทอง พันเอกมานิตย์ วิมานรัตน์ เป็นรองประธานสภาฯ นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นเลขานุการสภาฯ ซึ่งมีนายสุทัศน์ แสงโพธิ์ทอง สมาชิกสภาเขต 3 เมืองอ่างทอง นางลัดดา จำนงเวช สมาขิกสภาเขต 3 เมืองอ่างทอง และนายประดิษฐ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเขต 2 เมืองอ่างทอง เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาด้วยสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และได้กำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ตั้งแต่ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีกำหนด 30 วันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 ข้อ 20 ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่รอบใหม. ่ซึ่งมีประชาชนในเขตเทศบาลติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนหลายคน จึงควรจำเป็นอย่างรีบด่วนที่นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นก่อนรับหน้าที่เพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ตามมาตรา 48 ทศ และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *