Type to search

ข่าวท้องถิ่น

ผู้ว่าฯอ่างทอง นำคณะลงเยียนบ้านนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

Share

 

 วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น. นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอโพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสิงห์บุรี – อ่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด ปลัดอำเภอ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านและมอบเครื่องบริโภค ให้กับนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 15  ในพื้นที่ อำเภอป่าโมก และอำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวสุชาดา สิริชัย กำลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ และนางสาวอชิรญาณ์ ช่วงฉ่ำ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 

สำหรับมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) เป็นโครงการทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็ก เยาวชนไทย ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษามัธยมปลาย ได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่ต้องการ และเข้าสู่การมีอาชีพอย่างมั่นคง และเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเทศชาติบ่มเพาะวินัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนไทย ให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ นำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นชุมชน ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *