Type to search

ข่าวท้องถิ่น

ผู้ว่าฯอ่างทอง เปิดโครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการรองรับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด ตามกระบวนการบำบัดรักษา ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รุ่นที่ 1

Share

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการรองรับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด โดยมี นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล คณะวิทยากร และประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในนโยบายการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี นำความปลอดภัยมาสู่ประชาชน ตามหลัก “เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย” โดยกำหนดแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและ แผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) ซึ่งได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ โดยมุ่งเน้น การลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ทั้งจากผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และผู้มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 จึงได้จัดทำโครงการประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการรองรับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดขึ้น จำนวน 3 รุ่น รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 600 คน โดยรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน ประกอบด้วยอำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 100 คน และอำเภอไชโย จำนวน 100 คน โดยขอความอนุเคราะห์จากศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง

การจัดโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้ และความเข้าใจในทุกกระบวนการรวมถึงร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการต่อผู้มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติดในพื้นที่เพื่อเป็นแกนหลักระดับจังหวัดในการถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติในอำเภอเป้าหมาย โดยเป็นการขับเคลื่อนเชิงนโยบายตามแผนปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดฯ ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) สำหรับวิทยากรในการอบรมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามโก้

ขอบคุณภาพข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *