Type to search

ข่าวทั่วทิศ

ผู้ว่าฯ อ่างทอง ประธานพิธีเปิด“ธนาคารน้ำช่วยได้” (บ่อทราย) ช่วยบรรเทาภัยแล้งของเกษตรกรในพื้นที่

Share

เมื่อวันที่ 30  มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด “ธนาคารน้ำช่วยได้” ที่บริเวณบ่อทราย นายเฉลิม เผ่าพยัฆ (ผู้ประกอบการ ) หมู่ที่ 1 ตำป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช พร้อมทั้งผู้นำท้องที่ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกรจำนวนหนึ่งเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก กล่าวว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มีนโยบายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาอุทกภัย และเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งในอนาคต ซึ่งได้ดำเนินการโดยใช้โมเดล “ธนาคารน้ำช่วยได้ “  โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง อำเภอ สำนักงานชลประทาน สำนักงานเกษตรอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการภาคเอกชน ฯลฯ และได้ทำ MOU ร่วมกันโดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการมาเป็นประธาน ในครั้งนั้นเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 ณ. บริเวณบ่อทรายของนายเฉลิม เผ่าพยัฆ  (ธนาคารน้ำช่วยได้) ซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ำได้จำนวน  1,200 ไร่ และสามารถกักเก็บน้ำได้จำนวนกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร “ธนาคารน้ำช่วยได้” แห่งนี้ถือว่าเป็นแห่งแรกของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีผู้ประกอบการ (ภาคเอกชน ) ที่เข้าร่วมโครงการฯ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งในวันนี้โดยการประสานความร่วมมือกับชลประทานจังหวัดอ่างทอง ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว อัตราสูบ 1,200 ลูกบาศก์เมตร / ชม.ใช้ระยะเวลาในการนำเดินการ 90 วันคาดว่าจะได้น้ำจำนวน 2,000,000  ลบ.เมตรโดยปล่อยน้ำผ่านคลองชลประทานให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ทำการเกษตรนาข้าวพืชไร่และพืชสวนกว่า 5,000  ไร่

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *