Type to search

ข่าวภูมิภาค

ผู้ว่าฯ อ่างทอง ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลให้แก่ส่วนราชการท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอป่าโมก

Share

วันนี้ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก ที่ทำการปกครองอำเภอป่าโมก (หลังเก่า)  นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลให้แก่ส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ โดยมี นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอป่าโมก หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าร่วม ประมาณ 120 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รับทราบการบรรยายสรุปอำเภอป่าโมก ในด้านต่างๆ ก่อนมอบนโยบายเน้นย้ำบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนในจังหวัดอ่างทอง โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่สามารถวัดผลได้ ทั้งด้านความร่วมมือ ด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวอ่างทอง แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1) ด้านการปกป้องสถาบันหลักของชาติ โดยการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน จิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งการดำเนินตามโครงการในพระราชดำริฯ น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ โดยยกระดับคุณภาพภาพชีวิต ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลัง บวร

3) ด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน

4) ด้านความมั่นคง คือ เมืองปลอดภัย แก้ไขปัญหายาเสพติด และ การอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่

5) ด้านการศึกษาและกีฬา สร้างโอกาสและยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในจังหวัด และส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เน้นย้ำภารกิจเร่งด่วน อาทิ โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา โครงการ To Be Number One ระดับอำเภอ หลังจากนั้น ได้เป็นประธานมอบหมวกนิรภัย โครงการ “ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน” ให้ใช้ประโยชน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 96 แห่งในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 500 ใบ

ภาพข่าว / ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *