Type to search

ข่าวทุกข์ชาวบ้าน

พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ช่วยชาวนาเพื่อความเป็นธรรม

Share

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี และนายพิษณุราช อยู่พุ่ม นักวิชาการชั่งตวงวัดชำนาญการ กรมการค้าภายใน ตรวจติดตามกำกับดูแลการซื้อขายข้าวเปลือกในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจำหน่ายข้าวเปลือกของเกษตรกร ทั้งในด้านการชั่งน้ำหนัก วัดความชื้นและการตรวจสอบคุณภาพข้าว โดยจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ ท่าข้าวนพพร มานพ สหกรณ์การเกษตรค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงซื้อขายข้าวเปลือกระหว่างเกษตรกรกับโรงสีและท่าข้าว ช่วยให้เกิดการแข่งขันรับซื้อผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรได้ราคาสูงขึ้น มีทางเลือกและอำนาจในการต่อรองการขายข้าวเปลือก ราคาซื้อขายข้าวเปลือก ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 64*ราคาตลาดทั่วไป ณ ความชื้น 15%*ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,520 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 8,620 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 9,670 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 8,250 บาท ราคารับซื้อในตลาดนัด ณ ความชื้น 15%*ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,620 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 8,720 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 9,770 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 8,350 บาท

สถานการณ์การซื้อขายในจังหวัดสิงห์บุรี การรับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับตลาดนัด มีการปรับราคาข้าวเปลือกสูงขึ้นจากเดิม ข้าวเปลือกที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายมีความชื้นค่อนข้างดี ส่วนใหญ่มีความชื้นประมาณ 18-25% เกษตรกรมีความพึงพอใจที่ภาคราชการเพิ่มช่องทางจำหน่ายข้าวเปลือกให้เกษตรกรและเกิดการแข่งขันด้านราคา ส่งผลให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ปรับราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจรับซื้อข้าวเปลือกในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 4 ราย เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำหน่าย 60 ราย ปริมาณ 431 ตัน โดยราคาสูงกว่าราคาในตลาดทั่วไปเฉลี่ย 100 บาท/ตัน

สมควร ชัยบุรินทร์ / นายกสมาคมสื่อมวลชนสิงห์บุรี  รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *