Type to search

ศาสนา

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อสุนทร หงษ์อุปถัมภ์ชัย พระราชทานเพลิงศพ วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

Share

เนื่องด้วยคุณพ่อ สุนทร หงษ์อุปถัมภ์ชัย อายุ 92 ปีได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 19.18 น. ณ ครอบครัวตระกูลหงษ์อุปถัมภ์ชัย  อีกทั้งบุตรและธิดา และหลานๆ ได้กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ไว้ดังนี้
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. จัดให้มีพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสุนทร หงษ์อุปถัมภ์ชัย  ณ วัดพินิจธรรมสาร ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ สวดพระอภิธรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 7-12 มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ของวัดพินิจธรรมสาร ต.บางปลากด  อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  และในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อสุนทร หงษ์อุปถัมภ์ชัย โดยได้เรียนเชิญนายยงยุทธ  ติยะไพรัช อดีตรัฐมนตรีฯ อดีตประธานรัฐสภาฯเป็นประธานในพิธีฯ ณ ฌาปนสถานวัดพินิจธรรมสาร ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

คุณพ่อสุนทร หงษ์อุปถัมภ์ชัย  มีบุตรและธิดารวม 8 คนเป็นชาย 6 คนหญิง 2 คนดังนี้ (1) นายชัยวัฒน์ หงษ์อุปถัมภ์ชัย (อดีต สจ.) (2 )นายกมล หงษ์อุปถัมภ์ชัย (3) นายอมร หงษ์อุปถัมภ์ชัย (อดีตกำนันตำบลบางเสด็จ) (4) นายสืบศักดิ์ หงษ์อุปถัมภ์ชัย (5) สจ.นำชัย หงษ์อุปถัมภ์ชัย (6) นางธัญนันท์ รสโอชา เจ้าของโรงอิฐดาวดิน  (7) นายประจวบ หงษ์อุปถัมภ์ชัย (อดีต สจ.) (8 )นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง พรรค(เพื่อไทย)อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงพานิชย์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯลฯรวมทั้งเป็นคุณปู่ของนายอริย์ธัช หงษ์อุปถัมภ์ชัย (กำนันตำบลบางเสด็จ)และนางสาวชุติกาญจน์ หงษ์อุปถัมภ์ชัย (สจ.เขต 2 อำเภอป่าโมก)

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 19.30 น นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน บำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อสุนทร  หงษ์อุปถัมภ์ชัย บิดาของเพ็ญสิชา หงษ์อุปถัมภ์ชัย  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง   นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง  นายณัชฐเดช  มุลาลี  นายอำเภอป่าโมก นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าโมก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อสุนทร หงษ์อุปถัมภ์ชัย  ณ ศาลาการเปรียญวัดพินิจธรรมสาร ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง มีพีธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสุนทร หงษ์อุปถัมภ์ชัย ในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *