Type to search

เทคโน ฯ ชาวบ้าน

มูลนิธิสิริพัฒนคุณานุสรณ์ สนับสนุนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การผลิตสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้กับตนเองและชุมชน

Share

ชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า และตำบลบางระกำ 2 ตำบลของอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง สร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยการจัดตั้ง 10 ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานต่อยอดภูมิปัญญา

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น.นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิกในเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้ทั้ง 10 ศูนย์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ในโครงการนี้มีร้อยตำรวจเอก สำเร็จ เจียรนัยเจริญ ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิสิริพัฒนคุณานุสรณ์ (จำลอง สิริญาโณ ) องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ฯ และวัตถุประสงค์ ณ. บริเวณลานคุณธรรมของมูลนิธิสิริพัฒนคุณานุสรณ์ วัดยางทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

ร้อยตำรวจเอก สำเร็จ เจียรนัยเจริญ กล่าวว่า มูลนิธิสิริพัฒนคุณานุสรณ์ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 59 และได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยกรมพัฒนาสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 และที่ผ่านมามูลนิธิฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 94,600 (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดโครงการพัฒนาความปลอดภัยของนักเรียน 3 ตำบลและในปีนี้ทางมูลนิธิฯ ได้รับงบประมาณ 92,500 บาท (เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทางมูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายได้เห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชุมชนในเรื่องความเป็นอยู่เศรษฐกิจ สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด –19 ทำให้พี่น้องประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปประสบปัญหามีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก ยามเมื่อเกิดวิกฤติเช่นนี้ซึ่งทำให้ทางมูลนิธิฯใช้เป็นโอกาสโดยคิดช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทาง จึงจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สมุนไพร เพื่อสุขภาพและการสร้างอาชีพขึ้นมาโดยทางมูลนิธิฯ ได้ประสานความร่วมมือพื้นที่ใกล้เคียงคือตำบลบางระกำเข้าร่วมโครงการ เป็นเครือข่ายรวมเป็น 2 ตำบล 10 ศูนย์จำนวน 8 กลุ่มและในปัจจุบันนี้ทางมูลนิธิฯ ได้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้บางเจ้าฉ่า อินโนเวชั่น โมเดล และสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและนครสวรรค์ ในการวิจัยกับศูนย์เรียนรู้สมุนไพร 2 ตำบลของมูลนิธิสิริพัฒนคุณานุสรณ์ และเครือข่ายจะได้เป็นแนวทางการพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในด้านการผลิตพืชสมุนไพร และเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้ง 2 ตำบลดังกล่าวอีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับองค์กรในการบริการความรู้ทางสังคมอีกด้วย ร้อยตำรวจเอก สำเร็จ เจียรนัยเจริญ ยังกล่าวอีกว่า หลังจากเครือข่ายทั้ง 2 ตำบลรวม 10 ศูนย์ได้พัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกันในวันนี้ แล้วยังประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า จะดำรงเครือข่าย 2 ตำบลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องจะเชื่อมโยงกันทั้งระบบปลูก (ผลิต ) และการใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพและอาชีพ ร่วมกันบริหารจัดการเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะอีกทั้งร่วมกันสืบสาน ต่อยอด ภูมิปัญญาสมุนไพรให้ดำรงอยู่ต่อไป

สาทร คชวงษ์ /รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *