Type to search

ข่าวท้องถิ่น ข่าวทั่วทิศ ข่าวภูมิภาค

รองผู้ว่าฯ อ่างทอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในการทดลองใช้เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ เพื่อช่วยในการควบคุมปริมาณผักตบชวาในจังหวัดที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

Share

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ Hall 3 และ 4 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ภายใต้การอำนวยการของนายพิริยะ ฉันทะดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (กลุ่มภารกิจด้านเศรษกิจและสังคม) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทดลองใช้เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ เพื่อช่วยในการควบคุมปริมาณผักตบชวาในจังหวัดที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างจังหวัดอ่างทอง บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดทำโครงการแม่น้ำเจ้าพระยาน่ามอง ปราศจากขยะ สร้างชีวิตประชาชนดีขึ้น

โดยบันทึกข้อตกลงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ “ผักตบชวา” ที่มีการแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ยากต่อการควบคุมและกำจัดซึ่งเป็นปัญหามาช้านาน โครงการนี้เป็น 1 ใน 6 ของแผนแม่บทข้อเสนอการแก้ไขปัญหาในเชิงภาพรวมสำหรับโครงการแม่น้ำเจ้าพระยาน่ามอง ปราศจากขยะ สร้างชีวิตประชาชนดีขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ SCG ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อร่วมกันพลิกฟื้นชีวิต ให้กับแม่น้ำเจ้าพระยา และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการค้นคว้า และวิจัยชีวผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาใช้ในการควบคุมการ แพร่กระจาย และช่วยลดปริมาณผักตบชวา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ สิ่งมีชีวิต และพืชอื่นๆ

สาทร คชวงษ์/บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *