Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

อยุธยาจัดงาน“มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา

Share

          ยิ่งใหญ่อลังการ กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก และงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑ – ๔ เมษายน ๒๕๖๔  ณ สนามหน้าวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้าน  สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม พร้อมทั้ง ส่งเสริม สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารไทย อาหารถิ่นอยุธยา โดยนักท่องเที่ยวและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  พร้อมเปิดเผยว่า การจัดงานได้กำหนดจัดขึ้นทั้ง ๔ ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ณ จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕ จังหวัดจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และต้นเดือนพฤษภาคมที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเหนือช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” มุ่งหวังที่จะนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับศิลปินพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เกิดการสร้างานสร้างรายได้ ตามนโยบายรัฐบาล ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาอาหารไทย อาหารถิ่น ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ กิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT และของดีบ้านฉัน จาก ๒๕ จังหวัด  ภาคกลางและภาคตะวันออก ร้านอาหารพื้นถิ่นอยุธยากว่า ๗๐ ร้าน การเสวนาวัฒนธรรมอาหาร หัวข้อ “วัฒนธรรมอาหารวิถีอยุธยา” การประกวดสำรับอาหาร พร้อมสุดยอดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมากมาย จำนวน ๓ เวที กว่า ๖๐ ชุดการแสดง การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เดี่ยวระนาดจากศิลปินอาร์ม กรกันต์ การแสดงโขนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ ลิเก ละครชาตรี เพลงพื้นบ้านภาคกลาง การแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น  ตลอดระยะเวลาการจัดงาน มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า ๓๐,๐๐๐ คน มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมกว่า ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท รวมเงินสะพัด ในการจัดงานกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ทั้ง ๔ ภูมิภาค เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสุขให้คนไทย ได้ร่วมส่งเสริมความเป็นไทย เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชน ชุมชน  และประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทศิลปินพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบสาน ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้คงอยู่สืบไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *