Type to search

ศาสนา

วัฒนธรรมอยุธยา ติดตามเสริมพลังองค์กรคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม

Share

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ มีเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – ๒๕๖๕) โดยมีหลักคุณธรรมร่วมกันคือ “ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนร่วม”

นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมในจังหวัด จำนวน 11 แห่ง จาก 9 เครือข่ายทางสังคม ดังนี้

1.เครือข่ายศาสนา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัดมารีย์สมภพ (โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์), ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน

2. เครือข่ายภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

3. เครือข่ายเกษตร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชปลอดสารพิษ ตำบลสวนพริก

4. เครือข่ายภาคประชาสังคม ได้แก่ กองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5. เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ได้แก่ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค

6. เครือข่ายภาคการศึกษา เด็กและเยาวชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7. เครือข่ายสื่อมวลชน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์เอทีวี

8. เครือข่ายชุมชนคุณธรรม ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมบ้านสามเรือน อำเภอบางปะอิน

9. เครือข่ายองค์กรชุมชน ได้แก่ สภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การเยี่ยมชมองค์กรคุณธรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เพื่อเสริมพลังแก่องค์กรคุณธรมให้มีกำลังใจและรับทราบผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม พร้อมทั้งถอดบทเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *