Type to search

ข่าวภูมิภาค

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จัดกิจกรรม“โคกหนองนาโมเดล”

Share

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “โคกหนองนา โมเดล” ของวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ณ บริเวณพื้นที่หนองลาดตะเพียน จำนวน 42 ไร่เศษ โดยใช้พื้นที่ดังกล่าว บางส่วนเพียง 3 ไร่เศษๆเพื่อทดลองให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ของนักศึกษาและประชาชาที่สนใจทั่วไป ได้เข้ามาเรียนรู้ เป็นการสอดคล้องกับโครงการตามแนวพระราชดำริ ที่ให้ส่งผลให้การทำการเกษตรมีความสมบูรณ์แบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ โคก หนอง นา โมเดล โดยมีนายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอโพธิ์ทอง ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ผศ.ดร.สุรชัย บุญเจริญ ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ประธานกลุ่มบางเจ้าฉ่าอินโนเวชั่น วศ.ว่าที่ร้อยตรีวิชัย โกศัลวัฒน์ ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่ปรึกษาด้านองค์ความรู้และหลักการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารในสถานการศึกษา ผู้ช่วยศาตราจารย์พีรญา เชตุพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการทำวิจัยในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารในสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้

หลังจากพิธีเปิด ท่านประธานพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรติร่วมปล่อยปลาลงสู่หนองน้ำและปลูกต้นไม้ในพื้นที่โคก หนอง นา อาทิ ยางนา กระท้อนเป็นต้น พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้คนติดดิน (บ้านดิน) นำโดยศูนย์การเรียนรู้เพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยากจังหวัดอ่างทองโดยนายธาตรี คำคง และเยี่ยมชมกิจกรรมการใช้พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์ )ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ร่วมกับบริษัท แดดดี ซึ่งผู้คิดค้น และผลิตพร้อมจำหน่ายเป็นคนในพื้นที่ของอำเภอโพธิ์ทอง และเยี่ยมชมกิจกรรม การเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพรในครัวเรือนเป็นอาหาร ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา สมุนไพร ยาสีฟันสมุนไพรข่อย ศูนย์เรียนรู้ ปราชญ์เกษตรสมุนไพร “น้ำสมุนไพร” ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร มูลนิธิครูสำราญทัดเทียมอนุสรณ์ และมูลนิธิสิริพัฒนคุณานุสรณ์ (จำลอง สิริญาโณ )

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *