Type to search

การศึกษา

อ่างทอง เปิดงาน Angthong History Rally วิถีไทยไขประวัติศาสตร์

Share

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Angthong History Rally วิถีไทยไขประวัติศาสตร์ ” ณ บริเวณวัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยมี นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยนางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จัดกิจกรรม “Angthong History Rally วิถีไทยไขประวัติศาสตร์” ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ 2566  เป็นกิจกรรมที่สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยมุ่งเน้นการศึกษาประวัติศาสตร์นอกห้องเรียน ผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู นักเรียน ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง และสร้างความตระหนักให้นักเรียนเกิดความรัก ความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักในท้องถิ่น และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น อีกทั้งได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ใกล้ตัว สู่การสร้างสรรค์ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมมีการปล่อยรถ งาน “Angthong History Rally วิถีไทยไขประวัติศาสตร์” โดยแยกออกเป็น 7 จุด 7 อำเภอ

หลังจากนั้น เวลา 16.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Angthong History Rally วิถีไทยไขประวัติศาสตร์”  ทั้งหมดเข้าสู่เวทีในพิธีปิด ณ บริเวณด้านหน้า พระตำหนักคำหยาด ต.หยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  และร่วมเวทีเสวนา ในหัวข้อเรื่อง ” เรื่องเล่าในวงข้าว ไขประวัติศาสตร์จังหวัดอ่างทอง” ซึ่งมี อาจารย์ประสงค์ ลี้สุวรรณ ปราญ์ชาวบ้านจังหวัดอ่างทอง ร่วมเวทีเสวนาในครั้งนี้  โดยมี นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  มอบของที่ระลึก และมอบรางวัล ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมชมการแสดงของเด็กนักเรียน พร้อมทั้งเป็นปิดงานในครั้งนี้

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *