Type to search

ข่าวภูมิภาค

สภากาชาดไทยและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12 จัดประชุมสัมมนาเหล่ากาชาด (ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

Share

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมนครา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง นายเดช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12 (ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ กรรมการผู้แทนภาค 12 กล่าวรายงาน และมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ

บทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดในการดำเนินงานตามพันธ์กิจหลักทั้ง 8 ประการ อันได้แก่ 1.การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 2.การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.การรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะอื่น 4.การให้การสังคมสงเคราะห์ 5.การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด อาสาสมัครสภากาชาด 6.งานโครงการในพระราชดำริ 7.การเป็นตัวแทนสภากาชาดไทยในจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ และ 8.การส่งเสริมเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาด ในฐานะเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสภากาชาดไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งในการจัดประชุมสัมมนาฯ ในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางและนโยบายของสภากาชาดไทยในการวางแผนการปฏิบัติงานเชิงรุกให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สภากาชาดไทยและสามารถนำมาสู่การปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ ในการดำเนินงานตามพันธ์กิจหลักทั้ง 8 ประการและเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 12 ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างสรรค์ความสามัคคีและเปิดโอกาสให้มีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในการประสานประโยชน์ให้กับงานของสภากาชาดไทยสืบต่อไป

ภาพข่าว / มนต์เจริญ  ศรีมงคล

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *