Type to search

กีฬา

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยเร่งสนับสนุนและพัฒนากีฬาวู้ดบอล อย่างจริงจัง

Share

สมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอลขั้นพื้นฐาน “C – License” รุ่นประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกชมรมกีฬาวู้ดบอลจากทั่วประเทศรวม 33 คนเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2563

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา ต.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ประทุมธานี หลังจากอบรมผ่านหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยโดย ดร.พัฒนาชาติ กฤติบวร นายกสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย รองประธานสหพันธ์วู้ดบอลนานาชาติ โดยมีท่าน ดร. อำนาจ สินศุภโชค อุปนายกสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอลทีมชาติไทย เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้

หลังจากการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอลรุ่นประจำปี 2563 ทางสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทยจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการ รุ่นประจำปี 2563

โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้  # นายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์ เป็นประธานคณะกรรมการ # นายวสันต์ ปิยมาดา เป็นรองประธานคณะกรรมการคนที่ 1 # พันเอกสงวนศักดิ์ ทองพรหม เป็นรองคณะกรรมการคนที่ 2 # นายทักษิณ แก้วโลมา เป็นเลขานุการ # นายชินวร มะลิลา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ # นายธวัชชัย ศิริศิลา เป็นฝ่ายปฏิคม  # นายวิวัฒน์ อู่ผลเจริญ เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์  # นางพรรณี โสมนัส เป็นฝ่ายเหรัญญิก  # นายสมชาย แย้มศรี เป็นกรรมการภาคตะวันออก  # จ่าสิบเอก สมเจตน์ ไชโย เป็นกรรมการภาคตะวันตก  #  นายสมเกียรติ เครื่องวิชา เป็นกรรมการภาคอีสาน  # นายเจษฎา กองสวัสดิ์ เป็นกรรมการภาคใต้

Trending & Hot