Type to search

ข่าวภูมิภาค

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนจังหวัดอ่างทอง รับฟังปัญหาและความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศ

Share

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63 เวลา 09.30 น  วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมอำเภอสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการกล่าวให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาฯ

   #เพื่อนำข้อคิดเห็นแลข้อเสนอแนะไปประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา คณะสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1 นายวิทยา ผิวผ่อง 2 พลเอก เลิศรัตน์รัตนวานิช 3 นายลักษณ์  วจนานวัช 4 นายปัญญา งานเลิศ 5 พลเอก สราวุฒิ ชะลออยู่ 6 นายสาธิต เหล่าสุวรรณ 7 นายอนุศักดิ์ คงมาลัย 8 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล 9 นางจิรดา สงฆ์ประชา 10 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 11 นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล 12 นางสุนี จึงวิโรจน์

   # คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย  นายวิทยา  ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมกาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนส่วนท้องที่และส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตลอดจนนำเสนอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับด้านการเกษตร ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

   # หลังจากนั้น นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทองได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของจังหวัดอ่างทองโดยเฉพาะที่ผ่านมาเกิดผลกระทบจากภัยแล้งการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร ปัญหาด้านหนี้สินของเกษตรกร ปัญหาเรื่องไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง การบริหารจัดการน้ำไม่เป็นรูปธรรม

เป็นต้นจากนั้นนายทรงพล พูลสวัสดิ์ ได้ยื่นหนังสือให้กับนายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการโครงการฯ คนที่หนึ่ง เพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ด้านการเกษตรต่อไป

และเมื่อเวลา 13.30 น.คณะกรรมการฯ เดินทางไปยังพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (มะม่วง) ของนายสุนทร เกษตรกร อำเภอสามโก้ เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ (มะม่วง) ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

   # เมื่อเวลา 15.00 น. คณะกรรมการฯ เดินทางไปยัง สนามกีฬา ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง ติดตามความคืบหน้าหลังจากนายสาทร คชวงษ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ สื่อจังหวัดอ่างทอง ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ด้านกีฬา เพื่อตรวจสอบเนื่องจากการส่งมอบสนามกีฬาแห่งนี้ให้กับเทศบาลตำบลโพธิ์ทองล่าช้ามาเป็นเวลา กว่า 5 ปี และเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 63  นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ได้ส่งมอบสนามกีฬา ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทองโดยมีนายวีรชัย นาคมาศ อดีตรอง ผวจ.อ่างทอง นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ อดีตนายอำเภอโพธิ์ทอง นายญาณเวทย์ สอนสม ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง รับส่งมอบสนามกีฬาไปก่อนแล้วนั้น วันนี้คณะกรรมการวุฒิสภา โดยการนำของนายวิทยา ผิวผ่อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณของสนามกีฬาตำบลบางพลับแห่งนี้มีความคืบหน้าอย่างไรพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

   #โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกของวุฒิสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน

ในพื้นที่ 7 ภูมิภาค รวม 76 จังหวัด โดยในส่วนของภาคกลางมีพื้นที่ดำเนินการ 17 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร