Type to search

การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี – อ่างทอง เปิดโครงการค่ายเยาวชน รุ่นที่ 1

Share

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เปิดโครงการค่ายเยาวชน รู้รักสามัคคี สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่  โดยกำหนดจัดกิจกรรมแบบบูรณาการหลักสูตรร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 285 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง เป็นผู้นำ มีจิตอาสา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยมีนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.สิงห์บุรี และนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพข่าว / สมควร ชัยบุรินท์

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *