Type to search

ข่าวภูมิภาค

สิงห์บุรี เปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสิงห์บุรี

Share

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสิงห์บุรี ณ บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ นางรัชนี วชิรภูชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าองค์กรภาคธุรกิจในจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบาก  ภาคธุรกิจนั้น ถือเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสิงห์บุรีทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันเรายังมีประชากรที่ประสบปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิต เช่น เด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวยากจน ผู้สูงอายุ ที่ถูกทอดทิ้ง และคนพิการที่ไม่ได้รับโอกาสและถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน คนเหล่านี้ยิ่งเปราะบาง สมควรได้รับการดูแลหรือพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม

สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี ความตื่นตัวขององค์กรธุรกิจ เกี่ยวกับกระบวนการ CSR มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระบวนการ  CSR ในจังหวัดสิงห์บุรีจะเริ่มเข้ามาสร้างแรงผลักของสังคมในประเด็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนและยกระดับสังคมให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นการจัดสวัสดิการสังคม การให้คุณค่าของคน สนับสนุนกลุ่มคนต่างๆพัฒนาศักยภาพ เช่น สนับสนุนเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เป็นต้น โดยทำงานบูรณาการกับทุกภาคส่วน CSR จึงเกี่ยวข้องกับการสร้างคุณค่าร่วม(Creating Shared Value)ให้กับคนในสังคม CSR กับการจัดสวัสดิการสังคมจึงเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์และสามารถเกี่ยวโยงกันได้เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมในภาพรวม

ภาพข่าว / นายสมควร ชัยบุรินทร์

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *