Type to search

ข่าวภูมิภาค

สิงห์บุรี เปิดสะพาน“รัฐประชาราษฎร์รวมใจ”แก้ปัญหารถติดและสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน

Share

เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด”สะพานรัฐประชาราษฎร์รวมใจ”สะพานข้ามคลองชลประทาน ชัยนาท-อยุธยา หน้าโรงเรียนสิงห์บุรีและมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการสร้างสะพาน 5 หน่วยงาน  โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สส.สิงห์บุรีคณะผู้ประสานงานการจัดทำสะพานแห่งใหม่ ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนสิงห์บุรีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี  ร่วมกิจกรรมเปิดสะพานฯ เนื่องจากสภาพการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสิงห์บุรี ในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งในเวลาเช้าและเวลาเย็น หรือวันที่มีกิจกรรมอื่นๆทั้งของจังหวัดและโรงเรียนสิงห์บุรี ทำให้เกิดการจราจรติดขัด คับคั่งไม่คล่องตัว ซึ่งเกิดจากรถทุกคันต้องไปข้าสะพานบริเวณหน้าโรงเรียนสิงห์บุรีที่มีอยู่เพียงแห่งเดียว ซึ่งเปรียบเสมือนคอขวดทางโรงเรียนสิงห์บุรี เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชมรมรถรับส่งนักเรียน ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ปัญหา

ทั้งนี้การก่อสร้างสะพานในครั้งนี้โรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการและบุคคลหลายฝ่าย เช่น พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี แขวงทางหลวงจังหวัดสิงห์บุรี ที่สำรวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ผู้นวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราชที่ให้ความเห็นชอบสถานที่ก่อสร้างสะพาน ปรับปรุงถนนและลานจอดรถ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสิงห์บุรี ทีช่วยดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าและจัดทำแนวสายไฟฟ้าเส้นใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี ชมรมรถรับส่งนักเรียน ชมรมพ่อค้าแม่ค้าหน้าโรงเรียนสิงห์บุรี ชุมชนวัดเสถียร คุณแม่ภรณี ธนาคมนุสรณ์ และชาวตลาดสิงห์บุรี ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหารถติดและสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหน้าโรงเรียนสิงห์บุรีอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว / สมควร ชัยบุรินทร์ /นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว เอกราชนิวส์ 4*

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *