Type to search

ข่าวทั่วทิศ

สีสันการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.ทั่วประเทศ ระยะโค้งสุดท้าย

Share

หลังจากนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทั่วประเทศ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในแต่ละจังหวัดช่วงโค้งสุดท้ายในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  พร้อมโดยให้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ทุกภาคส่วนพร้อมทั้งสื่อมวลชน ร่วมเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวและมีความมั่นใจออกไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อย่างพร้อมเพรียงกัน “ ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส “ # จังหวัดอ่างทองนำโดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  # จังหวัดอุทัยธานี นำโดยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี # จังหวัดสิงห์บุรีนำโดยนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม # จังหวัดสมุทรปราการนำโดย นายวันชัย คงเกษม # จังหวัดตรัง นำโดยนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *