Type to search

คนเด่นภูธร

สุรกิจ ชัยกล้าหาญ กำนันจังหวัดอ่างทอง รับรางวัลยอดเยี่ยม แหนบทอง ปี 2564

Share

ชื่อนามสกุล : นายสุรกิจ  ชัยกล้าหาญ  ปัจจุบันเป็นกำนันตำบลไผ่จำศีล เกิดเมื่อวันที่  3 กรกฎาคม 2510  อายุ 54 ปี และได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดอ่างทองเป็นกำนันยอดเยี่ยมประจำปี 2564  (กำนันแหนบทอง)

การศึกษา : ประถมศึกษาที่ 6 โรงเรียนวัดนางในธัมมิการาม ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

มัธยมศึกษา ม.3 –ม.6 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.วิเศษชัยชาญ )

ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย ปทุมธานี ปี 2560

สถานภาพครอบครัว : สมรส นางณัฐพร ชัยกล้าหาญ มีบุตรด้วยกันเป็นชาย 3 คน

อาชีพ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว

เริ่มเป็นผู้ใหญ่บ้านคลองขุนหมู่ที่ 5 โดยได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15  มกราคม 2550

เริ่มเป็นกำนันตำบลไผ่จำศีลเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554

ด้านบุคลิกลักษณะ:

                        (1 ) เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเรียบร้อย  สุภาพอ่อนโยน  เป็นแบบอย่างอันดีต่อสังคม  ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต  รักครอบครัว  ไม่สูบบุหรี่  ไม่เล่นการพนันใด ๆ ทั้งสิ้น  เป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา  ขนบธรรมเนียมอันดีงามของชุมชน  โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของวัดและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนตลอดมา

                        (2 ) เป็นผู้มีอัธยาศัยดี  เข้ากับคนง่าย  สามารถทำงานกับคนในตำบลและปฏิบัติงานร่วมกับภาครัฐต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

                        (3 ) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ให้ความเสมอภาคแก่ประชาชน  ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  เน้นหลักประชาธิปไตย

                        (4 ) เป็นผู้ที่ประสานงานระหว่างประชาชนในตำบลกับหน่วยงานของราชการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกบ้านในปกครองได้รับความสะดวกสบาย  รวมทั้งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้นระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน  ซึ่งนับว่าเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับภาครัฐอีกทางหนึ่ง

                        (5 ) เป็นผู้นำในการชักชวนให้ประชาชนในปกครองกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง  ดีงาม  และเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  เช่น  ร่วมกับลูกบ้านในการสร้างพื้นที่สาธารณะ  ลานกีฬา  เพื่อให้เล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติดที่เป็นภัยร้ายต่อสังคม  การรวบรวมกับอาสาสมัครชุมชนในหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน  รวมทั้งการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ

                        (6 ) เป็นผู้นำในการให้ประชาชนพึ่งพาตนเองให้ได้จนสุดความสามารถ  ก่อนที่จะรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกำนัน : ด้านอำนวยการ

            (1 ) มีการจัดระบบงานธุรการ  เช่น  การเก็บรักษาหนังสือและเอกสารต่างๆ ของทางราชการ  การรับ – ส่ง  หนังสือ  มีเจ้าหน้าที่ เช่น  สารวัตรกำนัน  เป็นผู้รับ – ส่งหนังสือ

(2 ) ด้านการบริการประชาชน  ให้เอาใจดำเนินการช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง

ความสามารถเพื่อจะให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อราชการ  การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกกระทรวง  กรม  และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพราะการบริการประชนถือเป็นหัวใจสำคัญ

(3 ) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน  และมีการติดประกาศในที่สาธารณะต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน

ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

(1) ดำเนินการแนะนำ  ตักเตือน  และดูแลราษฎร  มิให้กระทำผิดกฎหมายรวมถึงชี้แจง 

ข้อราชการต่าง ๆ ที่ประชาชนพึงรู้  พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของชาวบ้านและร่วมกันแก้ไขร่วมกับหน่วยงาน

ราชการ

(2 ) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ดำเนินการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึก

ให้ชุมชนตื่นตัวให้เกิดมีกระแสสังคมต่อต้านยาเสพติดการสร้างความร่วมมือกับประชาชน  หมู่บ้าน  และตำบล  โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  ในการรวมพลังต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ  โดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านสร้างพลังสังคม และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

(3 ) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้คอยติดต่อ

ประสานงานเพื่อขอรถดับเพลิง 

(4 ) เป็นผู้นำในการออกตรวจโดยมีจุดตั้งด่านตรวจในเวลากลางคืน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

ทหารและปลัดอำเภอฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน  และบริเวณสี่แยกไฟแดงในเขตพื้นที่ตำบลไผ่จำศีล

(5 ) มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล  มีการเตรียมการสำหรับการป้องกันและบรรเทาเหตุ

ฉุกเฉิน  และภัยพิบัติ   มีระบบแผนและการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยของหมู่บ้าน/ตำบล  ส่งอาสาสมัครเข้าร่วมซักซ้อมการดับเพลิงกับหน่วยงานราชการ  เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้เบื้องต้นในกรณีเกิดภัยในหมู่บ้าน/ตำบล

                        (6 ) อำนวยความยุติธรรมประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชน  ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยใช้หลักการเจรจาและความเชื่อมั่นของความเป็นกลาง  ให้เหตุผลซึ่งกันและกันจนเกิดการยอมรับทั้งสองฝ่าย  และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ :

                        (1 ) การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้  และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น  โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 นำมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเลี้ยงชีพตนเองได้ 

(2 ) พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ณ วโรชาฟาร์ม หมู่ที่ 8  บ้านดอนปลาสร้อย  ตำบลไผ่จำศีล

            (3 ) สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร  โดยใช้รูปแบบโครงการโคกหนองหนา  หมู่ที่  5  ตำบลไผ่จำศีล

ด้านสังคม  สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข :

(1 ) ประสานงานกับคณะเหล่ากาชาด  มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้พิการ

(2 ) ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการออกพ่นยาฆ่ายุง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ไข้เลือดออกภายในตำบลไผ่จำศีล  โดยใช้งบประมาณของตนเองทั้งหมด  นอกจากนี้ยังนำยากันยุงแบบจุดมา

แจกให้กับประชาชนด้วย  เพื่อให้ประชาชนในตำบลปลอดภัยจากไข้เลือดออก

(3 ) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้  ดำเนินการดูแลรักษา  อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในตำบล  หมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์และช่วยกันปลูกทดแทน

                        (4 ) เป็นผู้นำชาวบ้านช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน  โดยการตัดต้นไม้ ถากถางเพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางจราจร

(5 ) ด้านสาธารณสุข  ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคระบาดไวรัส covid – 19  ทาง      หอ

กระจายข่าว  แนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค ระบาดไวรัส covid–19โดยให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือจลแอลกอฮอล์ จัดอาสาสมัครดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อภายในตำบล  จัดให้มี อสม.ดำเนินการคัดกรองโรคตามสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น วัดม่วง  และงานพิธีต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ตำบล

ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม :

            (1 ) เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการวัดราชสกุณา  (วัดนก) ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  โดยมีบทบาทในการหารายได้ทะนุบำรุงและก่อสร้าง ศาสนสถานต่าง ๆ ของวัด  และเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  และในปี  พ.ศ. 2560 ได้เป็นตัวแทนในการขอรับกฐินพระราชทานของวัดราชสกุณา

(2 ) เป็นผู้นำในการหาเงินเข้าวัดเมื่อครั้งที่วัดราชสกุณาถูกไฟไหม้  โดยจัดงานทอดกฐิน

ทอดผ้าป่า โดยมีตระกูล ชัยกล้าหาญ เป็นประธานหลักในการทอดกฐิน  ทอดผ้าป่า  โดยขณะนี้ศาลาที่ถูกไฟไหม้ดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

                        (3 ) จัดงานประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในตำบลไผ่จำศีล  และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุเป็นประจำทุกปี

# ผลงานที่ผ่านมา :ได้รับประกาศเกียรติบัตรจากกระทรงมหาดไทย โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีมอบ ณ. ห้องประชุมวิเศษชัยชาญชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

โล่รางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณบัตร ประกาศนียบัตรมากมาย

อุดมคติในการทำงาน : จะทำเพื่อประชาชนให้ดีที่สุด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *