Type to search

การศึกษา

หมู่บ้านทำกลองเป็นแหล่งศึกษาดูงานที่มีชื่อเสียง ของจังหวัดอ่างทอง

Share

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษา” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในสิบเมืองต้นแบบ และเป็นแหล่งผลิตกลองนานาชนิดส่งออกไปขายทั่วโลก โดยมีนางกมลวรรณ  ปานประดิษฐ์  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับ