Type to search

ร้องเรียนร้องทุกข์

ห้างหุ่นส่วน รุ่งสวรรค์ ก่อสร้าง ผิดสัญญากรมเจ้าท่าฯ

Share

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 62 นายสาทร คชวงษ์  บรรณาธิการ/เจ้าของหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ ที่ปรึกษาคณะธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง (รก.) ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ว่าหลังจากกรมเจ้าท่า ฯ มีโครงการขุดลอกดินทรายในล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ของตำบลราชสถิต โดยว่าจ้าง หจก.รุ่งสวรรค์ ก่อสร้าง 153/1 หมู่ที่ 3 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เป็นผู้ดำเนินการขุดรอกดูดทราย ตามป้ายประกาศสัญญาเลขที่ 73 / 2562 พ.ย.ลงวันที่ 15 ก.พ. 2562 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ต.ค. 62 รวมระยะเวลา 240 วันในวงเงินค่าจ้าง 43,180,000 บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) แต่ทาง หจก.รุ่งสวรรค์ ก่อสร้าง ยังคงดำเนินการขุดรอกดูดทราย เป็นระยะๆ นายสาทร คชวงษ์ จึงประสานสอบถามไปยัง นายมารุต สุขประกอบ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน หัวหน้าควบคุมงาน ของกรมเจ้าท่าฯชี้แจงว่าทาง หจก.รุ่งสวรรค์ ก่อสร้าง ไม่สามารถดูดทรายให้ได้ปริมาตรตามสัญญาจำนวน 1,200,000 คิว (หนึ่งล้านสองแสนคิว ) ได้และจะต้องถูกปรับเป็นเงินวันละ 43,000 บาทจนกว่าจะดูดทรายที่ปริมาตรจำนวนเต็ม พร้อมกับถูกปรับเป็นรายวันจนกว่าจะเสร็จสิ้นตามสัญญา จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเฝ้าติดตามการดำเนินการ โครงการขุดลอกดูดทรายของกรมเจ้าท่าฯนี้ต่อไป หากมีผลกระทบหรือเดือดร้อนอันสืบเนื่องมาจากโครงการนี้ โปรดแจ้งมาได้ที่ สำนักงานหนังสือพิมพ์ เอกราชนิวส์ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เลขที่ 78/6 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร 035 940112 หรือ 086 1681 955