Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อบจ.อ่างทองประชุมสภาฯ ครั้งแรก สังคม ลาภเวช นั่งแป้นประธานสภาฯ

Share

หลังจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รับรองการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้แก่นายสุรเชษ นิ่มกุล อดีตนายก อบจ.อ่างทอง เป็นนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อีกสมัยหนึ่ง

    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประกาศให้มีการประชุมสภาฯในวาระแรก  โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเปิดสภาฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง  โดยมีนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายก ฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ รวม 24 เขต จำนวน 24 ท่าน ร่วมลงชื่อเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาฯชั้น 3 อบจ.อ่างทอง

   ซึ่งในวาระแรกเป็นการแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยให้สมาชิกสภาฯคนใดคนหนึ่งที่มีอายุหรืออาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่เพื่อเป็นประธานสภาฯ โดยแต่งตั้ง นายอำนาจ เสมาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 1 อำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานสภาฯชั่วคราว เพื่อให้มีการเลือกตั้งประธานสภาฯ ที่มาจากการเสนอชื่อและเลือกตั้งที่มีเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบจากสมาชิกสภาฯให้ได้เป็นประธานสภาฯ คนต่อไป ซึ่งจะกำหนดให้มีวาระ 2 ปี  นายมณเฑียร วิริยางกูร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 6 อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้เสนอชื่อนายสังคม ลาภเวช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 3 ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบรับรองครบจำนวน ให้นายสังคม ลาภเวช ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนใหม่แทนประธานสภาฯคนเก่าที่หมดวาระไปแล้ว

   ในเวลาต่อมาให้มีการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง รองประธานสภาฯอีก 2 ท่าน โดยมีสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อพร้อมทั้งมีผู้รับรองครบจำนวน ให้นายสุทัศน์ ประดิษฐทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 2 อำเภอแสวงหา ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองคนที่ 1 และเสนอชื่อพร้อมทั้งมีผู้รับรองครบจำนวน โดยเสนอชื่อให้นายสุพจน์ นาคประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  เขต 1 อำเภอสามโก้ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่ 2

   ต่อจากนั้นประธานให้ดำเนินการเลือกตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางประพิม  นิรันดร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  เขต 3 อำเภอเมืองอ่างทองได้เสนอชื่อ นางสาวชนม์สิตา นิ่มกุล ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยมีสมาชิกสภาฯในที่ประชุม ยกมือเห็นชอบรับรองครบจำนวนและเป็นเลาขานุการสภาฯ คนต่อไป

#นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสุเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง พร้อมทั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและรองประธานสภาฯ ทั้ง 2 ท่าน

 #นายสาทร คชวงษ์ บก.นสพ.เอกราชนิวส์ และนายไพรัช ทองหยอด นายก อบต.นรสิงห์ นายสำราญ จันทร์ขจร นายก อบต.หัวไผ่ นายศราวุธ เผ่าพยัฆ นายก อบต.เอกราช นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง ได้เข้าพบนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อีกสมัยหนึ่ง ที่บ้านพักตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เมื่อเวลา 08.15 น.วันนี้ 18 ก.พ.64 ก่อนที่ท่านจะเข้าประชุมสภาฯในวันนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *