Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อบต.บางระกำ จ.อ่างทอง เร่งปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

Share

นางสาวมะลิ สุขใส ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง กล่าวว่าขณะนี้ทางหน่วยงานช่างและผู้รับเหมาได้ดำเนินการ ล้างถังระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.บางระกำที่ส่งจ่ายน้ำหมี่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 บางครัวเรือน ซึ่งประปาหมู่ที่ 2 ดังกล่าวได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นประปาที่เก่าและใช้งานมานานพอสมควร  ทั้งนี้ได้ดำเนินการทำความสะอาด ระบบกลองน้ำเวียน ทำความสะอาดถังตกตะกอนเปลี่ยนท่อก้างปลาใส่กรวดกรอง/ทรายกรองใหม่ทั้งหมดเนื่องจากสภาพน้ำในแม่น้ำ (แม่น้ำน้อย) มีสีขุ่น และแดง เหตุจากฤดูฝน ฝนตก และน้ำเหนือไหลเข้ามาในแม่น้ำ ซึ่งทางหน่วยงานนำน้ำดิบจากแม่น้ำมาบำบัด ได้ใช้น้ำที่ใสสะอาด เพื่อส่งต่อให้พี่น้องประชาชนใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นางสาวมะลิ สุขใส กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำได้ดำเนินการต่อไปเพื่อตรวจสอบ และรื้อระบบประปาของหมู่อื่นๆที่ อบต.รับผิดชอบทั้งหมดจะตรวจสอบเรื่องคุณภาพของน้ำเบื้องต้น ด้วยชุดทดสอบค่ากรด ด่างและคลอรีนพร้อมเปลี่ยนหิน ทราย กรองในระบบกรองน้ำประปาใหม่ทั้งหมดทุกหมู่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *