Type to search

ข่าวทั่วทิศ

อบต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง ส่งอาสาสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระหว่าง 5 –7 ส.ค. 63

Share

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ณ วัดโบสถ์ ตำบลย่านซื่อ พร้อมด้วยนายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอเมืองอ่างทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ .ในระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563 ณ วัดโบสถ์ ตำบลย่านซื่อ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 52 คน ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่