Type to search

ข่าวภูมิภาค

อัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์ กรรมการผู้บริหาร Angthong News ได้รับเลือกให้เป็นประธานผู้นำสื่อ 4 ภาค ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 จากโครงการ ศปป.5 กอ.รมน.

Share

เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. จัดกิจกรม “พัฒนาศักยภาพสื่อแบบมีส่วนร่วม รุ่นที่ 2” ณ  ห้องประชุมชั้น 3  โรงแรมบีพี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อแบบมีส่วนร่วม เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสื่อมวลชนภูมิภาค และพัฒนาศักยภาพสื่อแกนนำ ให้สามารถผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ มีคุณค่าแก่สังคมบนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเข้าใจในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมครั้งนี้ สื่อมวลชนรุ่นผู้นำทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย จำนวน 140 คน จากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดสงขลา เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการผลิตสารคดีสั้น ด้วยเทคนิค MOJO (Mobile Jounalism) รวมถึงฝึกปฏิบัติการเขียนบทสารคดี และการตัดต่อ โดยแบ่งพื้นที่ฝึกปฏิบัติออกเป็น 3 ส่วน โดยลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อ และโครงการทหารพันธ์ดีกองพลพัฒนาที่ 4  ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ชุมชนเกาะยอ อ.เมืองสงขลา และศึกษาดูงานฝึกปฏิบัติถ่ายทำ ณ กลุ่มแปรรูปกาแฟสะบ้าย้อย อ.เทพา จ.สงขลา

ในการฝึกปฏิบัติและลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานทั้ง 3 ส่วนยังได้จัดให้มีการเก็บภาพ และเสียงจัดทำคลิปเพื่อประกวดผลงานสารคดีผู้นำสื่อรุ่นที่ 2 โดยมีรางวัล 5 ประเภทรางวัลดังนี้ รางวัลสื่อพอเพียงยอดเยี่ยม, รางวัลบทยอดเยี่ยม, รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม, รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม และ รางวัลสร้างสรรค์สู่แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการอบรมครั้งนี้ผู้นำสื่อมวลชนทั้ง 140 คน ได้รับมอบเข็มพอเพียง พร้อมหนังสือ Porpeang ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสถาบันความพอเพียง จากท่านพลโท ธิติชัย ปรีชา ประธานในพิธีปิดมอบโครงการฯ นี้

ในโอกาสนี้ พลโท ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. และผู้อำนวยการสถาบันความพอเพียง ได้กล่าวบรรยายพิเศษ โดยให้วิสัยทัศน์ต่อความสำคัญของสื่อมวลชนภูมิภาค ผู้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ มีคุณค่าต่อสังคม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักในการอบรมสื่อมวลชนรุ่นที่ 2 ทั้ง 4 ภาคครั้งนี้

ในการอบรมผู้นำสื่อมวลชน รุ่นที่ 2 ทั้ง 4 ภาคครั้งนี้จัดให้มีการเลือกผู้นำสื่อในระดับชาติ โดยการเสนอชื่อในแต่ละภาคและจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำก่อนมีการเลือกโดยให้ผู้นำสื่อจำนวน 140 คนยกมือโหวตนับคะแนน

โดยผู้ที่ได้รับการเลือกให้เป็นผู้นำสื่อระดับชาติ (ผู้นำสื่อ 4 ภาค ) รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ได้แก่คุณอัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์ (อ.ปุ้ม )   ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์เด็กไทยทีวี กรรมการบริหาร สำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง (Angthong News )  สื่อมวลชนของจังหวัดอ่างทอง รองประธานรุ่นที่ 2 ภาคกลาง ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น ประธานผู้นำสื่อ 4 ภาค ด้วยคะแนนเสียง  51 คะแนน ( ผู้นำสื่อระดับประเทศของรุ่นนี้ต่อไป )

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *