Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่  

Share

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ สนามฝึกดับเพลิงและกู้ภัย M.C.T. หมู่ที่ 2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 โดยอำเภอป่าโมก นายรักศักดิ์  เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช โดยมีนายศราวุธ  เผ่าพยัฆ เป็นแกนนำพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอป่าโมก  รวม 6 แห่ง  ประกอบด้วย นางนงเยาว์ อ่ำตระกูล นายก อบต.โผงเผง, นายไพรัตน์  ทองหยอด นายก อบต.นรสิงห์ ,นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์  นายก อบต.สายทอง , นายจาริก  ฤทธิ์กระจ่าง นายก อบต.โรงช้าง , นายบัญชา ฉัตรแหลม นายก อบต.บางเสด็จ

วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอป่าโมก สามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย อปพร. อีกทั้งเป็นการเพิ่มกำลังฝ่ายพลเรือน  เพื่อช่วยเหลืองานภาครัฐในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายบรรจง โพธิ์วงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง นางสาวแสงมณี  มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง  นายณรงค์พร  ดูดดื่ม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชาชัย  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าโมก  นายไพศาล เรียงสุข ท้องถิ่นอำเภอป่าโมก นายธวัชชัย  สัญญะวิรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน วำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมฯ

ในการฝึกอบรมครั้งนี้  จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2566 และวันที่ 7-9 เมษายน 2566 รวมทั้งสิ้น 5 วัน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากทุก อปท. จำนวน 83 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็ง ในการช่วยเหลือภาครัฐด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อลดและบรรเทาการสูญเสียด้านชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน หากเกิดสาธารณภัยต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงมากขึ้น การช่วยเหลือประชาชนต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ก่อนที่หน่วยงานและกำลังพลภาครัฐจะเข้าถึงพื้นที่ประสบภัย

สาทร คชวงษ์ /  บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *