Type to search

ข่าวทั่วทิศ

อำเภอแสวงหาขับเคลื่อนวาระ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU)

Share

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายรัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ นายอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสาวปรัศนี ปินไชย พัฒนาการอำเภอแสวงหา นางสาวปฎิญญา เมืองเย็น พัฒนากรประจำตำบลบ้านพราน กำนันตำบลบ้านพราน นายก อบต.บ้านพราน เกษตรอำเภอแสวงหา ปศุสัตว์อำเภอแสวงหา สาธารณสุขอำเภอแสวงหา ท้องถิ่นอำเภอแสวงหา บก. นสพ.เอกราชนิวส์  โดยมีพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) เจ้าคณะอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ฝ่ายสงฆ์ ภาคีภาคศาสนา ร่วมประชุมในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบล ตามแผนพัฒนาตำบล  ณ ห้องประชุมสงฆ์ของวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  พร้อมทั้งร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ของตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  โดยบูรณาการความร่วมมือกลไก 7 ภาคีเครือข่ายดังนี้ ภาคราชการ, ภาคประชาสังคม, ภาคเอกชน, ภาควิชาการ, ภาคศาสนา, ภาคสื่อสารมวลชน ภาคประชาชน ให้มีความเข้มแข็งใน 3 มิติคือ

 1มิติด้านความมั่นคง โดยสามารถบริหารจัดการตำบลมีความมั่นคงทางด้านอาหารประชาชนมีรายได้มั่นคง และอยู่ด้วยกันอย่างรู้รักสามัคคี เกื้อกูล ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตย และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2 มิติด้านความมั่งคั่ง เกิดจากตำบลนั้นๆมีการผลิต การจำหน่าย และการบริโภคที่ใช้ทุนชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน มีการสร้างโอกาส ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเป็นธรรม มีกลุ่มหรือเครือข่ายด้านเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง

3 มิติด้านความยั่งยืน ประชาชนในตำบลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อพึ่งพาตนเอง มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *